GDPR портален сайт
Регламент 2016/679 на Европейския парламент


От 25.05.2018 се прилага Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) ("GDPR");

Във връзка с това изготвихме следните документи:

Ако желаете копие от тези документи, подпечатано и подписано по надлежния ред, моля свържете се с нас на gdpr@e-nick.org.

Ако желаете да се свържете с нас във връзка с обработването на вашите лични данни, моля свържете се с нас на gdpr@e-nick.org.


2018-04-12, "Е-НИК" ЕООД