Декларация за конфиденциалност


"Е-НИК" ЕООД, гр. София, бул. Цар Борис III 19 ет.7, ЕИК 131290271, представлявано от Николай Михайлов, в качеството му на Управител, наричано за краткост "Е-НИК":

Като взе предвид, че:

с настоящото

Декларира

Чл.1. "Е-НИК" декларира, че в качеството си на доставчик на хостинг услуги обработва лични данни по смисъла на GDPR само и единствено за целите на предоставяните услуги на Ползувателите.

Чл.2. (1) "Е-НИК" декларира, че не обработва лични данни на клиентите на Ползувателите на услуги, като спрямо тези лични данни "Е-НИК" се явява обработващ на лични данни и единствено ги съхранява на своите серверри по подходящ начин, с цел предоставяне на услугата на Ползувателите.

(2) Когато Ползувателите ползуват определен вид услуга, по която се явява необходимо "Е-НИК" да обработва лични данни на клиентите на Ползувателя, "Е-НИК" се явява обработващ на лични данни и осъществява операциите по обаботване на лични данни на клиентите по възлагане на Ползувателя и само за целите на предоставяне на услугата.

Чл.3. "Е-НИК" гарантира, че неговите служители, които имат достъп до серверите, на които се съхраняват данните за трети лица - клиенти на Ползувателя, не ги обработват по начин, различен от описания в чл.2, ал.1 и 2, в зависимост от вида на услугата и за съответните цели, както и че спазват стандартите и изискванията за защита на личните данни на клиентите на Ползувателя.

Чл.4. В съответствие с изискванията на GDPR, "Е-НИК" осигурява високо ниво на защита на личните данни на на своите клиенти и Ползуватели, както и на данните на трети лица, които обработва за целите на предоставянето на услугата и е взело съответни мерки за осигуряване на тяхната пълноценна защита.

Чл.5. В случай на задължения на "Е-НИК" по силата на закон или подзаконов акт, разпореждане на държавен орган, или орган за защита на конкуренцията или подобрен орган за разкриваане на данни на клиента на Ползувателя, "Е-НИК" не носи отговорност за такова разкриване.

За "Е-НИК" ЕООД

........................
Николай Михайлов
/управител/


2018-04-12, "Е-НИК" ЕООД