Политика за защита на личните данни


Настоящият документ установява правилата, които "Е-НИК" ЕООД, гр. София, бул. Цар Борис III 19 ет.7, ЕИК 131290271, прилага спрямо Ползвателите на услугите, които предлага като, но не само следното:

Чл. 1. (1) "Е-НИК" събира и обработва личните данни на Ползвателите на Услугите на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за защита на личните данни и по-конкретно въз основа на следното:

(2) С приемане на общите условия за ползване на услугата, предоставяна от "Е-НИК", Ползвателите изрично се съгласяват, че "Е-НИК" има право да обработва личните им данни, предоставени при регистрацията за ползване на услугите.

Чл. 2. (1) "Е-НИК" събира и обработва личните данни, предоставени от Ползвателите целите на предоставяне на Услугите по договора с Ползвателите, включително за следните цели:

(2) "Е-НИК" следва следните принципи при обработката на личните данни на Ползвателите.

Чл. 3. (1) "Е-НИК" не събира и не обработва лични данни, а Ползвателите не предоставят лични данни, които се отнасят за следното:

(2) Ал.1 не се прилага в случаите по чл. 5, ал. 2 от Закона за защита на личните данни.

Чл. 4. (1) При събирането и обработването на личните данни на Ползвателите, "Е-НИК" осигурява достатъчна степен на защита съобразно развитието на информационните технологии срещу случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

(2) Ползвателите се задължават да полагат дължимата грижа за съхраняване и защита на личните данни при предоставянето им на "Е-НИК".

(3) Ползвателите се задължават да поддържат актуални личните данни, които предоставят на "Е-НИК".

Чл. 5. В случаите, в които личните данни са получени от Ползвателя, за който се отнасят "Е-НИК" има право да му предоставя, след предварителна преценка за необходимостта от предоставянето с цел гарантиране на справедливо обработване на данните по отношение на физическото лице, за всеки конкретен случай, следната информация:

Чл. 6. "Е-НИК" предоставя на Ползвателите, достъп до личните данни, събрани в процеса на регистрация за ползване на услугите.

Чл. 7. "Е-НИК" предоставя на Комисията за защита на личните данни, достъп до водените от него регистри и не препятства контрола върху процеса по обработването.

Чл. 8. (1) "Е-НИК" предоставя на държавни органи лични данни на Ползвателите на услугите след изрично писмено нареждане и в предвидените от закона случаи и в обем, който не надвишава целите, за които са поискани.

(2) "Е-НИК" предоставя на държавните органи лични данни на Ползвателите на услугите, включително и в следните случаи:

Чл. 9. След постигане на целите на обработката на личните данни на Ползвателите, "Е-НИК" унищожава данните или ги прехвърля на друг администратор на лични данни при спазване на изискванията на чл. 25, ал. 1 от Закона за защита на личните данни.

Чл. 10. (1) Ползвателите имат право на достъп до личните данни, които се отнасят за тях, като изпратят до "Е-НИК" искане за предоставяне на достъп по електронен път.

(2) "Е-НИК" предоставя достъп само до данните отнасящи се за съответното физическо лице, което е изпратило искането за предоставяне на достъп.

Чл. 11. (1) Физическото лице, за което се отнасят данните има право по всяко време да изисква от "Е-НИК" следното:

(2) Физическото лице, чиито данни се обработват има право да изисква действията по ал. 1 безплатно, най-много веднъж на всеки 12 месеца.

Чл. 12. Физическото лице, чиито данни се обработват от "Е-НИК" има право по всяко време да поиска от "Е-НИК" следното:

Чл. 13. (1) Исканията, отправени до "Е-НИК" съгласно настоящата политика трябва да съдържат най-малко следното:

(2) Когато искането се подава от пълномощник на лицето, прилага се и нотариално заверено пълномощно.

Чл. 14. (1) "Е-НИК" се произнася по искането на физическото лице съгласно Чл. 13, ал. 1 в срок до 14 работни дни от подаването му.

(2) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен от "Е-НИК" до 30 работни дни когато обективно се изисква по-дълъг срок за събирането на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността на "Е-НИК".

(3) "Е-НИК" уведомява писмено физическото лице отправило искането на удовлетворяването му или мотивирано отказва удовлетворяването на искането. Уведомлението се изпраща от "Е-НИК" до физическото лице по пощата с обратна разписка или лично срещу подпис.

(4) Липсата на уведомление от страна на "Е-НИК" до физическото лице по този член ще се смята за отказ.

Чл. 15. Физическото лице, за което се отнасят данните, има право на следното:

Чл. 16. (1) Физическото лице се съгласява, че "Е-НИК" има право да съхранява информация или получава достъп до информация, съхранена в крайното устройство на получателя на услугите, които "Е-НИК" предлага.

(2) "Е-НИК" осигуряват на получателя на услугата възможност по всяко време да получи информация за съхраняваните в крайното устройство данни. Съответното физическо лице упражнява това право чрез запитване по електронна поща до "Е-НИК" и чрез легитимация чрез лична карта.

(3) В случай че физическото лице не е възразило изрично срещу съхраняването на информация или получаването на достъп до информацията, съхранена в крайното устройство, "Е-НИК" има право да извършва тези действия без изричното съгласие на физическото лице. Възможността на физическото лице да направи възражението по тази алинея се предоставя чрез главната страница "Е-НИК" в Интернет.

(4) "Е-НИК" не предоставя изрична възможност на физическото лице да изрази несъгласие по този член в случаите на предоставяне на услуга на информационното общество, изрично поискана от получателя на услугата на информационното общество.

Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" No.2,
Тел.: +359 2 940 20 46
Факс: +359 2 940 36 40
E-Мail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

2018-04-12, "Е-НИК" ЕООД